بسم الله .

جانم فدای سید علی ...

خون دادن برای امام خمینی زیباست

اما خون دل خوردن برای امام خامنه ای

از آن هم زیبا تر است . 

شهید سید مرتضی آوینی

.